Žádost o značku

Vážení výrobci,
od 1.1.2019 je v platnosti nová Metodika pro udělování značky KLASA.
Již v současné době postupujte při vyplňování žádosti o KLASU dle nové Metodiky.

K žádosti, prosím, doložte:

  • Kopii z Obchodního resp. Živnostenského rejstříku ne starší 3 měsíců. Tyto dokumenty je možné doložit výpisem pořízeným způsobem umožňující dálkový přístup, kterým žadatel potvrdí odpovídajícím způsobem správnost uvedených údajů.
  • Laboratorní protokol na parametry (mikrobiologické, chemické a fyzikální), vydaný akreditovanou laboratoří a ne starší než 4 měsíce k datu podání žádosti.
  • Srozumitelnou a čitelnou etiketu, obal nebo náhled obalu výrobku (fyzicky nebo v elektronické podobě), z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na tomto obalu.